La setmana Santa

Per tots el Cristians la Setmana Santa és la “Setmana Gran”, ja que fem memòria de les accions i sacrificis de Déu, fet Home, per redimir la humanitat. És commemora l’entrada232896-0 de Jesús a Jerusalem, la seva passió mort a la232873 creu i la seva resurrecció.

El Diumenge de Rams aclamarem Jesús, com a Rei, en l’entrada triomfal a la Ciutat Santa.

El Dijous Sant recordarem la institució de l’Eucaristia, durant el Sant Sopar.

El Divendres Sant amb la veneració de la Creu recordarem la crucifixió i mort de Crist.

El Dissabte Sant es commemorarà l’enterrament de Jesús.

I el Diumenge de Pasqua celebrem la Resurrecció de Jesucrit. Crist a vençut la mor!

La Pasqua es la festa mes important de l’any Litúrgic.

Al·leluia! Al·leluia! Al·leluia!